Stiftet 3. Januar 1867

Denne siden er oppdatert 21.04.2020


MENY
| HJEM | STYRET | INNMELDING | UTLEIE | BÅTFØRER-PRØVEN |
 | SØLVKNOPEN | ÆRESMEDLEMMER | LENKER | HISTORIE |


VEDTEKTER

for

BREVIK OG OMEGN SJØMANDSFORENING

 Stiftet 3. januar 1867

Nedlasting av vedtektene, som Word-fil.

Revidert ved Generalforsamlingen 7. febr. 2020.


1.

Brevik og Omegn Sjømandsforening har til formål å arbeide for sjøfarten og sjømannsstandens interesser og fremheve forståelsen av den maritime nærings betydning for samfunnet.

Videre skal foreningen søke å være et godt, sosialt og maritimt orientert samlingssted for medlemmene, samt holde foreningens og den maritime kultur og tradisjon i hevd.

Foreningen er upolitisk.

2.

Som medlem av foreningen kan styret oppta enhver ordentlig mann med fartstid, eller som har eller har hatt arbeid eller tilknytning til maritim næring eller har betydelig interesse for skip og sjøfart.

3.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen for et år av gangen og er betalbar forskuddsvis. Dersom noen unnlater å betale kontingenten ved forfallsdato, eller etter en purring, anses han å være utmeldt av foreningen ved utgangen av året.

Ved opptak som medlem, ilegges en innmeldingsavgift.

Det kreves ikke innmeldingsavgift av søkere som er medlem i, eller kommer direkte fra annen sjømannsforening.

Ved innmelding i 4. kvartal ilegges kontingent først fra påfølgende år.

4.

Enhver utmeldelse av foreningen skal skje skriftlig til formannen.

5.

Medlemmene velger på den årlige generalforsamlingen et styre bestående av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer.

1.  Formann, viseformann, kasserer og sekretær ved særskilt valg.
 

2.  De øvrige tre styremedlemmer kan velges under ett.

3.  Fire varamedlemmer kan velges under ett.

4.  I styret bør det være et flertall av medlemmer med sjøfartsbok.

Videre velges:

To revisorer og en varamedlem. Flaggkomité og Valgkomité.

6.

Formann velges for ett år. De øvrige styremedlemmer for 2 år – dog slik at halvparten er på valg hvert år. Varamenn velges for ett år. 

Øvrige komitemedlemmer velges for to år.

Ethvert medlem er forpliktet til å motta valg.

Styrets medlemmer og varamedlemmer samt revisorer kan ikke inneha vervet sammenhengende i mer enn 10 år. Gjeldende fra 2017.

Varamedlemmer og medlemmer av styret som ikke er valgt til faste funksjoner må være villige å stille som ledere til grupper og komiteer som er opprettet av styret.

Uttredende styremedlemmer er fritatt for gjenvalg i to år.

Medlemmer av styret og andre med adgang til styrets møter eller har verv skal undertegne taushetserklæring om opplysninger som er gitt under vervs utførelse, slik som skriftlige dokumenters innhold og muntlig informasjon som er gitt vedrørende Brevik og Omegn Sjømandsforening eller personer tilknyttet foreningen eller samarbeidspartnere. Dette gjelder også etter avsluttet engasjement.

7.

Styret sørger for best mulig å holde seg underrettet om saker som vedrører sjøfarten. Styret avholder månedlige møter.

8.

Den årlige generalforsamling avholdes i januar / februar. På generalforsamlingen behandles: årsmelding, revidert regnskap, budsjett, innkomne forslag, fastsettelse av kontingent, bevilgninger og valg.

Innkalling til generalforsamlingen skjer ved minst 14 dagers varsel - enten ved brev, e-post til medlemmene eller annonsering i stedets aviser.

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest 31.desember.

9.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes etter styrets beslutning og skal dessuten innkalles når minst 25medlemmer forlanger det. Innkallingsfrist jfr. § 8.

10.

Endringer av foreningens vedtekter avgjøres på den ordinære generalforsamlingen og må der ha 2/3 flertall av de møtende medlemmer for endringen.

 11.

Hvis et medlem ved uverdig opptreden gir årsak til klage, eller bryter avlagt taushetsløfte, kan styret gi følgende reaksjoner etter alvorlighet:

Muntlig advarsel
Skriftlig advarsel
Eksklusjon fra foreningen.

Medlemmet kan opptas igjen etter skriftlig forslag av 10 medlemmer.

Ethvert medlem er ansvarlig for de gjester han medbringer.

12.

Alminnelige saker avgjøres etter avstemning ved simpelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet, gjør formannens stemme utslaget. 

13.

Formann eller den han bemyndiger fra styret, utenom kasserer, skal kunne gjennomgå regninger / bilag / bankkontoer til enhver tid. 

14.

Nye medlemmer kan opptas ved søknad til styret. Eget formular benyttes og to medlemmer må anbefale søknaden. Ved uenighet i styret om en søker skal opptas som medlem, kan saken ankes inn for medlemsmøte. Minst to av styrets medlemmer må fremsette slik anke innen styremøtets slutt.Styret informerer medlemsmøte om hvem som er opptatt som nye medlemmer. 

15.

Styret er ansvarlig for driften av foreningens hus i Steensgate 7.

16.

Spørsmål om oppløsning av foreningen kan kun behandles i ordinær generalforsamling. Dersom positivt vedtak om oppløsning blir vedtatt med minst 2/3 flertall av de møtende medlemmer, fremlegges vedtaket til endelig godkjenning på neste års ordinære generalforsamling. Her kreves også 2/3 flertall.

Eventuelle likvide midler fordeles av det sist fungerende styre og følgende skal skal legges til grunn:

- trengende sjømenn og deres etterlatte i Brevik og omegn. 

- ideelle og humanitære foreninger / lag i Brevik og omegn.

 

Disse vedtekter er revidert og vedtatt på Generalforsamlingen 7. februar 2020.


Faktaopplysninger om foreningen:

Adresse:                  Steensgt. 7, 3950 Brevik
Fasttelefon på huset:     35513777

E-postadresse:           breviksjomandsforening@gmail.com

Medlem i:                 Maritime 5 Telemark

Faste møtedager:
Første tirsdag i måneden: styremøte, untatt juni og juli.
Andre tirsdag i måneden: åpent hus unntatt mai - august
Siste tirsdag i måneden: medlemsmøte unntatt mai - juli

Møtene begynner normalt kl. 19.00 i Steensgt. 7.

Ved årskiftet (des.-jan.) får alle medlemmene tilsendt aktivitetslisten.


VEDTEKTER ÆRESBEVISNINGER

Sølvknopen:
 

1.     Sølvknopen er foreningens tredje høyeste utmerkelse, og kan tildeles alle medlemmer

2.    Utmerkelsen besluttes utdelt av styret

3.    Innstillingen fra styret skal være enstemmig

4.    Styret har også myndighet til å forkaste forslag fra foreningens medlemmer

5.    Kriterier: Kandidaten må over tid ha utført en ualminnelig innsats til foreningens beste.

6.    Sølvknopen bør utdeles under generalforsamlingen. 

Gullknopen:  
 

 1. Gullknopen er foreningens nest høyeste utmerkelse, og kan tildeles alle medlemmer.
 2. Utmerkelsen besluttes utdelt av styret.
 3. Innstillingen fra styret skal være enstemmig.
 4. Styret har også myndighet til å forkaste forslag fra foreningens medlemmer.
 5. Kriterier: Kandidaten må over tid ha utført en ekstraordinær innsats til foreningens beste utover det som kreves for å oppnå sølvknopen.
 1. Gullknopen bør utdeles under generalforsamlingen.

 Æresmedlemskap:
 

 1. Æresmedlemskap er foreningens høyeste utmerkelse, og utdeles kun til tidligere eller nåværendestyrerepresentanter og komitémedlemmer, og kan kun tildeles medlemmer som innehar gullknopen.
   
 1. Æresmedlemskap behandles av styret. Styrets forslag fremmes på Generalforsamlingen som fatter endelig vedtak. Innstillingen fra styret skal være enstemmig.
   
 1. Styret har myndighet til å forkaste forslag fra foreningens medlemmer.
   
 2. Æresmedlemmer m/ledsager har mat og drikke gratis på spiseaftener.
   
 1. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent.

 

 1. Æresmedlem har møterett på styremøte og talerett men ikke stemmerett. Saksinnlegg til agenda skal leveres formann skriftlig før møtet.
   
 1. Æresmedlemskap bør utdeles under generalforsamling, og består av æresdiplom og en oppmerksomhet fastsatt av det sittende styre.

 


Webmaster